Vol 3, Broj 9, 7. siječnja 2007.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Od urednice broja PDF
Sanja Musić Milanović
Riječ urednice teme PDF
Đulija Malatestinić
Zašto tema "Hrana i zdravlje?" PDF
Marijan Katalenić
Riječ urednice teme PDF
Renata Peternel

Gost

Intervju sa Zlatkom Komadinom,dipl.ing; Županom Primorsko-goranske županije PDF
Đulija Malatestinić

Stručni radovi

Vizija i misija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 21. stoljeće PDF
Vladimir Mićović
Konzumacija sredstava ovisnosti među djecom i mladima u Primorsko-goranskoj županiji PDF
Andrea Mataija Redžović
Značaj « peer education « u spolnom odgoju mladih PDF
Mirjana Malović-Bolf, Nevenka Vlah, Vlasta Kosanović
Zdravstvena zaštita školske djece, mladeži i studenata- devetogodišnje iskustvo PDF
Jagoda Dabo, Vanja Tomac, Nataša Dragaš Zubalj
Zdravstvena ispravnost vode za piće na području Primorsko-goranske županije u 2005. godini PDF
Dušanka Ćuzela-Bilać, Vanda Piškur
Kakvoća mora za kupanje na području Primorsko-goranske županije u 2006. godini PDF
Dušanka Ćuzela-Bilać, Itana Bokan
Uloga tima u motivaciji ovisnika u programu liječenja PDF
Mira Ivanović, Jadranaka Negulić
Kratka povijest razvitka Katedre za zdravstvenu ekologiju PDF
Vladimir Mičović
Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju PDF
Anto Jonjić
Neke karakteristike umrlih ovisnika Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti Rijeka, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ Rijeka PDF
Pino Tuftan
Sanitarno inženjerstvo u javnom zdravstvu PDF
Vladimir Mićović, Đana Pahor, Čedomila Milin, Dražen Stojanović
Ronjenje – rekreacija i zdravlje PDF
Dražen Stojanović
Što je hrana? PDF
Marijan Katalenić
Obilježja prehrane i uhranjenosti stanovništva Hrvatske PDF
Katica Antonić Degač, Zrinka Laido, Antoinette Kaić-Rak
Piramida pravilne prehrane PDF
Andreja Barišin
Prehrana i zdravlje PDF
Branko Brkić
Religija i hrana PDF
Iva Alebić, Darija Vranešić Bender
Vegetarijanstvo PDF
Darija Vranešić Bender
Vegetarijanska prehrana u dječjem vrtiću grada Rijeke PDF
Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Branka Međugorac
Makrobiotika – terapija i stil života PDF
Darija Vranešić Bender
Jesti malo, ali dobro PDF
Marijan Katalenić
Ugljikohidrati u glavnom obroku dječjih vrtića Osijeka PDF
Marina Valek, Zdravko Ebling, Belita Laslavić, Nada Pitlik
Rizik pothranjenosti kod slavonaca starije životne dobi uporabom „mini nutritional testa“- pilot istraživanje PDF
M Valek, M Klarić, I Valek, A Dumić, K Valek
Zastupljenost mlijeka i mliječnih proizvoda u učeničkom domu Grada Rijeke PDF
Gordana Kenđel, Sandra Pavičić Žeželj, Branka Međugorac
Prehrambene navike stanovnika općine Kostrena PDF
Gordana Kenđel, Dražen Stojanović, Đulija Malatestinić, Vladimir Mićović
Masti i ulja u prehrani PDF
Marijan Katalenić
Sladoled, ugodne kalorije PDF
Marijan Katalenić
Pravilnik o hrani za posebne prehrambene potrebe PDF
Jadranka Balenović, Lea Pollak
PREHRAMBENE I ZDRAVSTVENE TVRDNJE - Obavještavanje potrošača u EU i Hrvatskoj PDF
Marijan Katalenić
Sustav osiguranja zdravstvene ispravnosti hrane u Hrvatskoj PDF
Krunoslav Capak
Kontaminacija hrane organskim štetnim tvarima PDF
Zorka Knežević
Pesticidi u modernom svijetu PDF
Dubravka Kipčić
Toksini fusarium plijesni i drugi toksini PDF
Marijan Katalenić
Dioksini u hrani i okolišu PDF
Marijan Katalenić
Pesticidi u hrani PDF
Teuta Tompić, Vesna Šimunić-Mežnarić, Mario Posedi, Božidar Blažeka
Alergeni u hrani - zakonodavstvo i obveze proizvođača PDF
Sanja Katalenić
Bojila Sudan u hrani PDF
Branka Međugorac, Elza Sirnik
Učestalost izolacije Escherichia coli O157 iz hrane PDF
Ivancica Kovacek
Monascus PDF
Marijan Katalenić
Zaslađivači u hrani PDF
Marijan Katalenić, Massimo Giangaspero
Fosfati i polifosfati - emulgatorske soli PDF
Marijan Katalenić
Značajke prehrambenih aditiva kod djece PDF
Renata Josipović
Prehrambeni aditivi PDF
Marijan Katalenić
Nova i GM hrana PDF
Jelena Žafran Novak
Genetički modificirani organizmi i hrana PDF
Darija Vranešić Bender
Nove pakovine i hrana PDF
Marijan Katalenić
RASFF - žurni sustav uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje PDF
Diana Herold
Zagađenje zraka – javnozdravstveni problem PDF
Renata Peternel, Predrag Hercog
Dnevne i sezonske varijacije lebdećih čestica (PM10) i dušikovog dioksida u rezidencijalnoj četvrti grada Zagreba PDF
Predrag Hercog, Renata Peternel
Kakvoća zraka na području Primorsko-goranske županije u 2005. PDF
Ana Alebić-Juretić, Nada Matković
Nova zakonska regulativa Republike Hrvatske u zaštiti zraka PDF
Predrag Hercog
Biološki monitoring zraka PDF
Renata Peternel
Utjecaj zagađenog zraka na plućne bolesnike PDF
Alma Rožman
Alergijske bolesti i dišni sustav PDF
Sanja Popović-Grle
Pelud u zraku na području Grada Rijeke u 2005. godini PDF
Itana Bokan, Nikolina Furlan, Nada Matković
Prevencija ovisnosti - suradnjom u lokalnoj zajednici do učinkovitog programa primarne prevencije PDF
Darko Roviš
Centri za mlade – od projekta do prakse PDF
Jagoda Dabo, Klaudija Salamon Benić, Mirjana Bolf Malović
Program ranog otkrivanja raka dojke u žena Primorsko- goranske županije PDF
E. Grgurević – Dujmić, S. Janković, A Bobinac
Savjetovalište za mlade Centra za prevenciju ovisnosti PDF
Sanja Ćosić
Zdravstvena kontrola prehrane u dječjim vrtićima grada Rijeke PDF
Sandra Pavičić Žeželj, Gordana Kenđel, Branka Međugorac
Obiteljski astma program za Primorsko-goransku županiju PDF
Helena Glibotić Kresina, Suzana Janković, Đulija Malatestinić
Pilot projekt ranog otkrivanja raka vrata maternice u žena Primorsko-goranske županije PDF
E. Grgurević-Dujmić, Đ. Malatestinić, S Janković
Rak debelog crijeva, program prevencije i ranog otkrivanja u Primorsko-goranskoj županiji PDF
Henrietta Benčević –Striehl, Suzana Janković, Đulija Malatestinić, Helena Glibotić Kresina
Projekt: Prevencija kardiovaskularnih bolesti kod stanovnika Primorsko-goranske županije PDF
Helena Glibotić Kresina, Henrietta Benčević, Suzana Janković
Pilot projekt: «Osiguranje dostupnosti mjerenja krvnog tlaka kod stanovnika Primorsko-goranske županije» PDF
Helena Glibotić Kresina, Suzana Janković, Đulija Malatestinić, Henrietta Benčević Striehl
Značaj preventivne (skrining) mamografije PDF
E. Grgurević-Dujmić, S. Janković, A. Bobinac
Grad Rijeka: korak po korak do zdravoga grada PDF
Kristina Dankić, Ankica Perhat
Suvremena laboratorijska dijagnostika genitalnih klamidijskih infekcija – naša iskustva PDF
Tomislav Rukavina
Program pomlatka i mladeži Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Rijeka PDF
Branka Maračić, Suzana Janković
Značajke nadzora i kontrole zdravstvene ispravnosti namirnica u tijeku Domovinskog rata PDF
K. Capak, Ž. Baklaić, M. Ljubičić, A. Kaić-Rak, K. Degač – Antonić
Uspješno upravljanje zdravstvenim sustavima PDF
Nikolina Radaković
Higijensko-epidemiološki nadzor – koncept proaktivnog pristupa PDF
Đana Pahor, Vladimir Mićović
Praktična iskustva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije u implementaciji HACCP sustava PDF
Đana Pahor
Ekonomska evaluacija zdravstvenih programa i intervencija: skrining program za rano otkrivanje raka dojke PDF
Ana Bobinac, Đulija Malatestinić, Emina Grgurević Dujmić, Suzana Janković
Važnost preferencija pacijenata u osmišljavanju,organizaciji i realizaciji zdravstvenih usluga PDF
Ana Bobinac, Suzana Janković, Emina Grgurević Dujmić, Giulia Malatestinić
Akreditacija zdravstvenih laboratorija PDF
Boja Rakić-Škarica
Osiguranje kvalitete i akreditacija medicinsko biokemijskih laboratorija PDF
Ana Stavljenić-Rukavina
Informacijski sustav (is) Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije PDF
Marijan Katnić, Giulia Malatestinić
Zlatno doba života, priručnik sa savjetima za starije osobe PDF
Helena Glibotić Kresina, Suzana Janković, Đulija Malatestinić
Obilježavanje Svjetskog dana srca 2006. u Rijeci PDF
Bojana Burić, Suzana Janković, Đulija Malatestinić, Helena Glibotić Kresina
Stav uspješnih i poznatih osoba o tjelesnoj aktivnosti PDF
Mladen Vedriš, Tomislav Benjak
Navika tjelesne aktivnosti kod autora koji su objavljivali u Hrvatskom časopisu za javno zdravstvo PDF
J Čulig, I Klinar, T Pervan, M Mašanović, V Lušetić Buršić, S Heimer, J Mustajbegović, M Ljubešić, B Resanovic, J Kern, Ž Grbić, N Basanić Čuš, M Car, M Posavec, V Slavić Vrzić, I Pristaš, I Boćina, M Mijaković, A Uhernik, A Barišin, J Buljan, T Benjak
Promicanje zdravstveno-preventivne tjelesne aktivnosti (HEPA-e) u Republici Hrvatskoj PDF
Stjepan Heimer
Planinarski izlet na Učku iz Lovrana PDF
Željko Poljak
Tribina – Medicinska etika i štrajkaši glađu PDF
Ivan Pristaš
Štrajk glađu – perspektiva biomedicinske etike PDF
Ana Borovečki
Deklaracija o štrajkačima glađu Svjetskog Medicinskog Udruženja PDF
Ivan Pristaš, Slobodan Lang
Tokijska deklaracija Svjetskog Medicinskog Udruženja PDF
Ivan Pristaš, Slobodan Lang
Što treba svaki hrvatski građanin znati o štrajku glađu PDF
Slobodan Lang
Redefiniranje torture PDF
Slobodan Lang
16. listopad 2006. godine - SMU osuđuje sve oblike prisilne prehrane PDF
Ivan Pristaš, Slobodan Lang
Svjetsko istraživanje o uporabi duhana u mladih – Hrvatska 2002/2003 PDF
Tanja Ćorić
Web stranica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije PDF
Petra Babić
Više od stoljeća kontinuiranog djelovanja laboratorija za ispitivanje namirnica (i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo) u Rijeci PDF
A. Alebić-Juretić
O prvoj analizi vode Zvira PDF
Ana Alebić-Juretić
Odjel socijalne medicine PDF
Suzana Janković, Đulija Malatestinić

Osvrti

Edukacija iz javnog zdravstva PDF
Luka Kovačić
Lijekovi PDF
Josip Čulig
Hrvatski izazov zdravlja - 120 godina Andrije Štampara i 60 godina Svjetske Zdravstvene Organizacije PDF
Slobodan Lang
Što su Centri za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo a što Gerontološki centri? PDF
Spomenka Tomek-Roksandić
Rad i zdravlje PDF
Jadranka Mustajbegović
S torbom u ruci PDF
Suzana Janković

Da sam ministar zdravstva jedan dan

Je li borba za zdravlje pravi izazov? PDF
Vladimir Smešny

Civilne udruge i zdravlje

Zašto smo se udružili? PDF
Mensura Dražić

Vijesti

Održan stručno-znanstveni skup „Uspješno upravljanje zdravstvenim sustavima“ PDF
Patricija Pasković
Ministarska konferencija protiv debljine PDF
Sanja Musić Milanović
Kardiovaskularno zdravlje, strategija i intervencija na razini lokalnih zajednica - izvješće sa skupa PDF
Henrietta Bencevic - Striehl
Započela kampanja: UN Rezolucija – Ujedinjeni protiv dijabetesa PDF
Mensura Dražić
HSDU tradicionalno obilježio 14. studeni Svjetski dana šećerne bolesti 2006. PDF
Mensura Dražić
„Knjiga o gripi“ – što donosi budućnost? PDF
Vladimir Draženović
Europska baza bolničkog pobola PDF
Ana Ivičević Uhernik
Svjetski dan borbe protiv AIDS-a 2006 PDF
Branko Kolarić
61. stručni sastanak Hrvatskog epidemiološkog društva PDF
Tatjana Nemeth Blažić
Etika i kvaliteta: Suglasnost bolesnika za liječenje PDF
Jadranka Mustajbegović
2. Simpozij "Bjesnoća u Republici Hrvatskoj" s međunarodnim sudjelovanjem - Preporuke i zaključci PDF
Hrvatski časopis za javno zdravstvo HČJZ
Druga generacija praćenja HIV infekcije i AIDS-a u Republici Hrvatskoj PDF
Ira Gjenero Margan, Suradnici Suradnici

Fotografija i zdravlje

Slikarski put prof.dr.sc. Anta Jonjića PDF
Erna Toncinich