Određeni javno-zdravstveni i biomedicinski aspekti skolioze kod školske populacije od 7-14 godina u Republici Makedoniji

Autor(i)

  • Gordana Vladimir Antuleska-Belceska JZU Opsta bolnica''Borka Taleski''-Prilep,RM

Ključne riječi:

Ključne reči, skolioza, faktori rizika, devijacije kičmenog stupa, Cobb-ov kut, skrining

Sažetak

Uvod: Skolioza je trodimenzionalan deformitet kičmenig stupa, koja je kao patološko stanje poznata i tretirana još u vrijeme Hipokrita. Skolioza je problem svih zemalja u svijetu, posebno u zemljama u razvoju. U RM skolioza je kod školske djece uzrasta od 7-14 godina zastupljena sa 7,5%.

Cilj: utvrditi zastupljenost radiološki dijagnosticirane skolioze kod školske populacije u RM, određenih vrsta skolioze u odnosu na uzrast, lokalizaciju, stupanj skolioze prema kutu devijacije kičmenog stupa, kao i da se definiraju faktori rizika kod pojave iste.

Dizajn studije: anamnestička case- control studija incidentne vrste provedena kod djece od 7-14 godina.

Metodi: za ostvarivanje cilja istraživanja formirane su dvije grupe: ispitna i kontrolna grupa.Djeca su bila podijeljena u 3 grupe prema uzrastu: djeca uzrasta od 7-9, 10-12 i 13-14 godina. Bio je pripremljeni upitnik prilagođen SRS.Isti se sastoji iz 15 pitanja i bio je namijenjen roditeljima.Statistička obrada je napravljena u Statistica for Windows 8,0.

Rezultati. Prema spolnoj distribuciji, skolioza se češče javlja kod ženske djece 64,49% u odnosu na mušku djecu. Distribucija prema uzrastu je pokazala najčešču zastupljenost skolioze kod uzrasne od 10-12 godina, 58,7%. I juvenilna i adolescentna skolioza češče je zastupljena kod ženske djece. Bila je   potvrđena i povezanost socikonomskog statusa i skolioze. Naime, 52,9% djece sa srednjim socio-ekonomskim stanjem prema FAS-skali imaju 2,18 puta significirano veši rizik za oboljenje od skolioze. Odnos skolioze prema mjestu života ( urbana i ruralna sredina) iznosi 52,9%: 47,1%. Sjedenje pred kompjuterom, fizička neaktivnost kao i visoki BMI su visoki faktor rizika za pojavu skolioze. U ispitivanjima grupa djece, podjela je napravljena prema stupnju skolioze: laka, srednja i težak stupanj. Najvšie je zastupljena dvostrana skolioza 66,87%, u odnosu na jednostranu torakalnu 12,32% i lumbalna 21,02% devijacija. Kut devijacije (Cobb) kreče se u intervalu od 9-78 stupnjeva, sa prosječnom vrijednošču 15,76+- 8,5.

Zaključak: prvo istraživanje ovakve vrste u zemlji, koje daje podatke od suštinskog značenja za unapreÑ’enje i promociju zdravlja, kao i unapređenje primarne prevencije, sa ciljem zaštite zdravlja kod djece, a sa tim i stvaranje zdravog društva kao i realizaciju Deklaracije WHO „Zdravlje svih u 21-om stolječu“.

Ključne reči: skolioza, faktori rizika, devijacije kičmenog stupa, Cobb-ov kut, skrining

Author Biography

Gordana Vladimir Antuleska-Belceska, JZU Opsta bolnica''Borka Taleski''-Prilep,RM

magistar javnog zdravlja,specijalist radiolog, Opsta bolnica-Prilep,RM

Downloads

Objavljeno

2012-09-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi