Desetljeće Zdravstvene mreže jugoistočne Europe ( South-east Health Network – SEEHN)

Autor(i)

  • Vlasta Hrabak-Žerjavić Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Marina Kuzman Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

zdravstvena mreža, jugoistočna Europa

Sažetak

Zdravstvena mreža jugoistočne Europe (JIE) je institucionalni forum uspostavljen od Vlada Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Moldavije, Rumunjske i Srbije usmjeren jačanju mira, suradnje i unaprjeđenja zdravlja u regiji. Naime 2001. godine u okviru Pakta o stabilnosti u JIE   Inicijativi za socijalnu koheziju dodana je komponenta zdravlja u svrhu povezivanja zemalja jugoistočne Europe na zajedničkom rješavanju zdravstvenih prioriteta. Zdravstvena mreža je nastala na temelju sporazuma ministara zdravlja utvrđenih u Dubrovnik Pledge   i Skopje Pledge,   potvrđenih na Ministarskim forumima 2001. i 2005. godine s ciljem razmjene informacija, znanja i iskustava te zajedničkog djelovanja na području unaprjeđenja zdravlja, a vezano uz spoznaju da je zdravlje integralna odrednica socijalne kohezije i značajan preduvjet socio ekonomskog napretka. Od 2001. do 2009. godine Svjetska zdravsvena organizacija – Regionalni ured za Europu - pružao je glavnu stručnu i tehničku potporu Mreži i njenim zdravstvenim projektima zajedno s Vijećem Europe. Od 1. siječnja 2010. godine Zdravstvena mreža JIE prelazi u regionalno vlasništvo suradnje za zdravlje i razvoj pod pokroviteljstvom Vijeća za regionalnu suradnju u Sarajevu, a sukladno Sporazumu o razumijevanju budućnosti Zdravstvene mreže JIE u okviru Regionalnog procesa suradnje u JIE od 2008 i nadalje. Zdravstvena mreža JIE kontinuirano je dobivala stručnu i financijsku pomoć od zemalja partnera: Belgije, Francuske, Grčke, Mađarske, Italije, Norveške, Slovenije, Š vedske, Š vicarske i Ujedinjenog   Kraljevstva, kao i pet međunarodnih organizacija. Od institucija danas su joj partneri Svjetska zdravstvena organizacija - Regionalni ured za Europu, Vijeće Europe, Banka za razvoj Vijeća Europe, Vijeće za regionalnu suradnju, Europska komisija, Međunarodna organizacija za migracije i Europska investicijska banka. Osnovni principi djelovanja Mreže su: regionalno vlasništvo, partnerstvo, transparentnost i odgovornost, komplementarnost, održivost, jednako i aktivno uključivanje svih zemalja članica, raspodjela aktivnosti i resursa na osnovi procjene potreba zemlje, decentralizacija aktivnosti i resursa te djelotvornost. Zdravstvena mreža organizacijski ima predsjedništvo i izvršni odbor. Predsjedništvo predstavlja ministarstvo zdravlja jedne od zemalja članica i izmjenjuje se svakih šest mjeseci prema abecednom redu. Izvršni odbor sastoji se od 5 članova, tri predstavnika zemalja članica, jednog predstavnika zemalja partnera i jednog predstavnika zainteresiranih međunarodnih organizacija, odnosno internacionalnih ili regionalnih vladinih ili nevladinih organizacija. Sastanci Zdravstvene mreže održavaju se dva puta godišnje, a zemlja domaćin sastanka je država koja to polugodište predsjedava Mrežom. Sudionici sastanaka su nacionalni zdravstveni koordinatori i njihove zamjene, istaknuti javnozdravstveni stručnjaci ili drugi predstavnici pojedine države te predstavnici institucija i država partnera. Na sastancima raspravlja se o zdravstvenim prioritetima na razini regije i mogućnostima njihovog rješavanja, kao i prati provedba odobrenih projekata. Hrvatska, odnosno Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi predsjedavalo je Zdravstvenom mrežom JIE od 1.srpnja do 31. prosinca 2007. godine. U prosincu 2007. godine održan je u Zagrebu 17. sastanak Zdravstven mreže JIE na kojem se raspravljalo o prijelazu Mreže u regionalno vlasništvo kao i provedbi i napretku projekata Mreže. Posebna tema sastanka bila je potreba za radnom snagom i migracija zdravstvenih djelatnika u zemljama JIE: U proteklih deset godina Zdravstvena mreža bila je   nosilac unaprjeđenja zdravlja na području mentalnog zdravlja, sprječavanja zaraznih bolesti, zdravstvene ispravnosti namirnica i prehrane, zdravstvene ispravnosti krvi, nadzora nad duhanom, informacijskih sustava, zdravlja žena i djece, javnozdravstvene službe i zdravstvenih sustava. U okviru Zdravstvene mreže Hrvatska je sudjelovala u slijedećim projektima: Jačanje društvene kohezije putem jačanja službi za mentalno zdravlje u zajednici u JIEPosebna komponenta: Uspostava regionalnih mreža i sustava prikupljanja i izmjene socijalnih i zdravstvenih informacijaJačanje nadzora nad zaraznim bolestima i odgovora na njih u JIEJačanje službi za zdravstvenu ispravnost namirnica i prehranu u JIEJačanje kapaciteta javnog zdravstva za nadzor i suzbijanje pušenja u JIEJačanje i unaprjeđenje maternalne i neonatalne skrbi u JIEJačanje javnozdravstvenih kapaciteta i službi u JIEPovećanje regionalne samodostatnosti u pogledu zdravstvene ispravnosti   krvi i krvnih pripravaka Svaka od zemalja članica imala je koordinaciju jednog od projekata na razini regije. Hrvatska je bila regionalni koordinator za projekt   Jačanje kapaciteta javnog zdravstva za nadzor i suzbijanje pušenja u JIE. Kao rezultat rada na ovom projektu objavljena je publikacija South – eastern Europe Health Network – Reversing the Tobacco Epidemic- Saving lives in south-eastern Europe, WHO 2008. Sukladno sporazumu o razumijevanju iz 2009. godine Mreža ima i trajno Tajništvo koje je smješteno u Skopju. U   istom dokumentu definirana je i mogućnost osnivanja Regionalnih  zdravstvenih razvojnih centara. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske 2010. godine predložilo je, dobilo od Mreže odobrenje i utemeljilo Regionalni zdravstveni razvojni centar usmjeren doniranju organa i transplantaciji. U veljači 2011. godine održano je u Zagrebu svečano otvaranje Centra i Prvi regionalni sastanak o transplantaciji i doniranju organa.Autori su bili  Nacionalni zdravstveni koordinator za Zdravstvenu mrežu jugoistočne Europe:Vlasta Hrabak-Žerjavić    2002. - 2011.Marina Kuzman  2011. - 2012. godine

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Međunarodna suradnja