Terapijska edukacija osoba sa šećernom bolesti

Autor(i)

  • Manja Prašek Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac

Ključne riječi:

šećerna bolest, edukacija, prevencija komplikacija

Sažetak

Š ećerna bolest kronični je metabolički poremećaj, koja jednom dijagnosticirana, bolesnika prati kroz cijeli život. Kako bi liječenje bilo pravilno a ishod liječanja zadovoljavajući, bolesnik mora naučiti o bolesti, usvojiti pravilan stav prema bolesti, naučiti različite vještine i željeti voditi brigu o vlastitom zdravlju.  Osnovni principi liječenja šećerne bolesti su pravilna prehrana, svakodnevna tjelovježba i terapijska edukacija, a farmakološko liječenje dopunjuje kad osnovni principi ne daju željene rezultate (tip II šećerne bolesti), ili predstavlja sastavni dio osnovnih principa liječenja (tip I šećerne bolesti).  Na žalost, posljedice šećerne bolesti, morbiditet i mortalitet potvrđuju da se manje od 50% oboljelih pridržava osnovnih principa liječenja, a tek ¼ osoba sa šećernom bolešću postiže dobru regulaciju bolesti. U prosjeku, bolesnici premalo znaju o bolesti, a tek malom broju je pomognuto da savladaju probleme i preuzmu odgovornost za vlastito zdravlje.  TERAPIJSKA EDUKACIJA  je podučavanje bolesnika o vještinama samokontrole bolesti ili prilagodbe liječenja kronične bolesti, kao i poduka o postupcima i vještinama u suočavanju s problemima. Svrha je osposobiti bolesnika da   postigne optimalnu regulaciju bolesti kako bi se razvoj kroničnih komplikacija bolesti odložio. Ona je temelj liječenja i omogućuje kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za sve oboljele od šećerne bolesti, a treba ju tretirati kao lijek, sa svim kautelama koje se uz to primjenjuju (indikacije, kontraindikacije, nuspojave, doziranje i sl).Terapijska edukacija utječe na promjenu stava bolesnika kroz tri komponente:•  kognitivni  - racionalni stav, zdravstveno informiranje koje pruža medicinsko osoblje svojim znanjem;  â€¢  emotivni  â€“ okolina i obitelj na koju je bolesnik usko vezan razvija emotivnu komponentu koja jače djeluje na osobu;  â€¢  akcijski  â€“ skupina osoba s istim problemima navodi na akciju da se nešto promijeni.

Author Biography

Manja Prašek, Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac

KONTAKT:Mr.sc. Manja Prašek, prim. dr.med.Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, Dugi dol 4a, ZagrebTelefon: 00385 1 2353823e-mail :  Manja.Prasek@idb.hr

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi