Snaga timskog rada na provođenju školskih preventivnih programa u Međimurskoj županiji

Autor(i)

  • Andreja Zadravec Baranašić Osnovna škola Š trigova

Ključne riječi:

prevencija, timski rad, preventivni programi

Sažetak

Š kolski preventivni programi provode se u Republici Hrvatskoj od 1997. godine. Obaveza svake škole je na početku školske godine u skladu sa svojim specifičnostima donijeti preventivni program koji je sastavni dio Godišnjeg plana i programa škole.  Svaka škola provodi svoj program, a   neke aktivnosti objedinjuju se na županijskoj razini u obilježavanju važnijih datuma i događaja kao što su Mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti (15.11.-15.12.) te Svjetski dan nepušenja (31.05.).Š kolski preventivni programi se u međimurskim školama provode vrlo aktivno od samog početka, ali se u tijeku provođenja shvatilo da i mnoge druge institucije provode slične programe te da se najpraktičnije udružiti i mnoge akcije provoditi timski.Unatrag nekoliko godina većina aktivnosti objedinjenih na županijskom nivou provodi se timskim radom: školskih koordinatora   Š kolskih preventivnih programa, liječnika Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije - osobito liječnica školske medicine, Službe za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje, klubova liječenih alkoholičara, policije, predstavnika Centra za socijalnu skrb i udruga kojese bave mladima te naravno, uz potporu županijske vlasti.

Author Biography

Andreja Zadravec Baranašić, Osnovna škola Š trigova

Kontakt: Andreja Zadravec Baranašić, dipl. soc. pedagogOsnovna škola Š trigovae-mail:  andreja.zadravecbaranasic@gmail.com

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi