Mladi i sredstva ovisnosti – rezultati istraživanja o stavovima, navikama i korištenju sredstava ovisnosti kod djece i mladih Međimurske županije

Autor(i)

  • Diana Uvodić-čurić Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Renata Kutnjak Kiš Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Narcisa Slugan Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Zrinka Zvornik Legen Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije
  • Andreja Zadravec Baranašić Osnovna škola Š trigova
  • Tanja Lilić Srednja škola Prelog

Ključne riječi:

djeca, mladi, stavovi, navike, korištenje, sredstva ovisnosti

Sažetak

UVODTijekom odrastanja djeca i mladi susreću se s brojnim rizicima i izazovima među kojima su i sredstva ovisnosti. Svjedoci smo stalnog trenda porasta učestalosti korištenja alkohola i nekih drugih sredstava među mladima kako u cijelom svijetu, tako i u našoj zemlji. Pušenje, pijenje alkohola i korištenje ostalih sredstava ovisnosti u mladih adolescentne dobi česta su tema razgovora   odraslih, tema napisa u novinama   i drugih medijskih priloga .Različite su reakcije i komentari odraslih na ovu temu i kreću se od izuzetne prestrašenosti i izbjegavanja razgovora o tome, do onih koji smatraju da je problem preuveličan i da je želja za eksperimentiranjem i probanjem nečeg novog normalan i sastavni dio odrastanja.Svjedoci smo i transformacije uloge obitelji i škole i sve veće otuđenosti mladog čovjeka koji je sve više vremena u svom odrastanju prepušten sebi i utjecaju svojih vršnjaka .Identificiranje najčešćih rizičnih i zaštitnih činitelja prvi je korak u planiranju   rješavanja problema, a moguće ga je započeti ako prikupimo sve potrebne podatke i saznanja o problemu kojeg želimo rješavati .Cilj našeg istraživanja bio je utvrditi učestalost, oblik i načine korištenja sredstava ovisnosti, stavove i navike koji utječu na uzimanje tih sredstava te utvrditi glavne   socijalne i psihološke čimbenike koji su u osnovi uzimanja psihoaktivnih sredstava. Također smo nastojali utvrditi kako o tome razmišljaju mladi u našoj županiji, koriste li ta sredstva u jednakoj mjeri kao i drugdje u Hrvatskoj te kako objašnjavaju razloge takvog ponašanja.Opći ciljevi :•  sprečavanje   i smanjenje   zluouporabe alkohola, cigareta i drugih sredstava ovisnosti•  podizanje opće svijesti   i informiranje javnosti o štetnim posljedicama konzumiranja sredstava ovisnosti•  smanjenje obolijevanja, smrtnosti i opterećenja bolestima povezanih s ovisničkim ponašanjem•  smanjenje broja nesreća, naročito u prometu•  smanjenje pojave društvenih poremećaja, raspada obitelji i nasilja u obitelji•  zaštita zdravlja mladih kroz promicanje zdravih stilova života i promicanje duševnog zdravljaSpecifični ciljevi :•  ispitati učestalost i vrstu korištenja sredstava ovisnosti u populaciji učenika 7. i 8. razreda osnovne škole   i 2. razreda srednje škole•  utvrditi   glavne   socijalne i psihološke čimbenike   koji su u osnovi uzimanja sredstava ovisnosti•  ispitati stavove i   navike   učenika koji utječu na   uzimanje psihoaktivnih sredstavaIstraživanje je potaknuo Tim za zdravlje   Međimurske županije u sklopu programa «Rukovođenje i upravljanje za zdravlje u lokalnoj zajednici », a vezano uz javnozdravstveni prioritet «Prekomjerno pijenje i pušenje u mladih », odabran tijekom izrade Županijske slike zdravlja.

Author Biography

Diana Uvodić-čurić, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

Kontakt: Diana Uvodić-čurić, dr.med., specijalist školske medicineZavod za javno zdravstvo Međimurske županijeDjelatnost školske medicinee-mail:  diana.djuric-uvodic@zzjz-ck.hr  

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi