Mladi i alkohol - prikaz rezultata kvalitativnog istraživanja pijenja alkohola među mladima Međimurske županije

Autor(i)

  • Diana Uvodić-čurić Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I.G. Kovačića 1 e, čakovec
  • Narcisa Slugan Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I.G. Kovačića 1 e, čakovec
  • Andreja Zadravec Baranašić Osnovna škola Š trigova
  • Božena Malekoci Oletić Međimurske novine, čakovec
  • Tatjana Žižek Centar za odgoj i obrazovanje čakovec

Ključne riječi:

mladi, učenici, djeca, alkoholna pića, prekomjerno pijenje, škola, društvo, zakoni

Sažetak

UvodTijekom studenog i prosinca 2006. godine u Mjesecu borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti na slučajno odabranom uzorku učenika 7. i 8. razreda osnovnih škola, te učenika 2. razreda srednjih škola i učeničkog doma, provedeno je kvalitativno istraživanje pijenja alkohola među mladima Međimurske županije.Nakon učinjene «Slike zdravlja » kojom je prekomjerno pijenje alkohola i pušenje u mladih istaknuto kao jedan od pet javnozdravstvenih prioriteta u našoj županiji istraživanje je potaknuo Tim za zdravlje Međimurske županije u sklopu projekta «Zdrava županija », a proveo ga je Prošireni tim za prioritet: Prekomjerno pijenje alkohola i pušenje cigareta u mladih u suradnji sa Š kolom narodnog zdravlja. Rezultati su objavljeni u brošuri «Mladi i alkohol » koja je tiskana u nakladi od 500 komada i podijeljena svim osnovnim i srednjim školama u županiji te ostalim zainteresiranim institucijama i udrugama.Cilj i metodeCilj našeg   istraživanja bio je sagledati problem rizičnog   ponašanja mladih primjenom holističkog pristupa, uključivanjem u ispitivanje svih aktera ove pojave, a ne samo djece i mladih. činjenicu da naša djeca odrastaju u realnom , a ne imaginarnom okruženju iskoristili smo kako bismo pokušali dobiti odgovore na pitanje zašto mladi toliko piju alkohol   kako bismo mogli planirati daljnje preventivne aktivnosti. U skladu s definicijom kvalitativnog istraživanja koje uključuje obradu svih aktera jedne pojave, istraživanje je obavljeno i na roditeljima, odgajateljima u vrtiću, učiteljima, konobarima, trgovcima, policajcima i liječnicima   .Istraživanje je obavljeno metodom intervjua   (slobodnih razgovora) koji su snimani diktafonom, a nakon toga je napravljen ispis izjava, naravno uz pismeni pristanak roditelja maloljetnih ispitanika .Na manjim, ali informacijski bogatim uzorcima nastojali smo prepoznati istinu dobivenu iskustvom samog ispitanika kako bismo pojavu pijenja među mladima bolje razumjeli, ( tj. mogli odgovoriti na pitanja što se događa u pojavi koju istražujemo), i shvatili ( tj. mogli odgovoriti na pitanja   zašto se to događa ) .Vodeći računa o specifičnostima naše županije istraživanjem smo obuhvatili škole iz gornjeg, donjeg i srednjeg Međimurja, prigradske, gradske i seoske osnovne škole, te trogodišnja i četverogodišnja usmjerenja srednjih škola .Problem smo promatrali u   lokalnoj zajednici u kojoj živimo i radimo i u kojoj mreža ljudskih odnosa i   međusobnog djelovanja sigurno ima utjecaja na sve veće širenje pojave pijenja alkohola među mladima .Namjera nam je bila nakon kvantifikacije dobivenih rezultata definirati   načine   i područja intervencije radi suzbijanja širenja ove pojave .RezultatiIspitivali smo dobre, vrlo dobre i odlične učenike osnovnih i srednjih škola . Nisu uočene razlike u navikama pijenja alkohola   među slabijim i boljim učenicima , piju i odlični učenici,   te se time pobija stereotipno mišljenje da puno piju samo problematični učenici. čini se ipak da je navika pijenja u osnovnoj školi manje raširena među ambicioznijom djecom . Dio djece izjavio je da im   je škola lagana,   a dio djece ima velike probleme s učenjem, škola im je «mučilište » i u njoj se osjećaju loše, boje se ismijavanja zbog neznanja .  Nisu uočene bitne razlike u navikama pijenja ovisno o vrsti, veličini ili imovnom stanju obitelji . Piju i djeca iz tzv. cjelovitih , funkcionalnih obitelji. Svi bi voljeli da ih se u obitelji ozbiljnije shvaća i poklanja   više pažnje njihovom mišljenju .Mnogi se ne razumiju s učiteljima, a ni s roditeljima .Većina djece druži se sa svojim vršnjacima iz škole, ulice ili svog mjesta,   a poneki imaju i starije društvo . češće piju alkohol oni koji su skloniji družiti se sa starijima od sebe .Sve je   raširenija pojava pijenja bez razlike prema spolu, djevojčice ponegdje piju i više nego dječaci, ali se ipak čini da u osnovnoj školi   više piju dječaci .

Author Biography

Diana Uvodić-čurić, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, I.G. Kovačića 1 e, čakovec

Kontakt: Diana Uvodić-čurić, dr.med., specijalist školske medicineZavod za javno zdravstvo Međimurske županijeDjelatnost školske medicinee-mail:  diana.djuric-uvodic@zzjz-ck.hr

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi