ADHD- IZAZOV DANAŠ NJICE

Autor(i)

  • DANICA MATIĆ Veleučilište u Bjelovaru
  • TATJANA BADROV Veleučilište u Bjelovaru
  • FILIP PUHARIĆ Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • ANA ŽULEC Katoličko-bogoslovni fakultet
  • ELLA BOHAčEK Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Ključne riječi:

ADHD, hiperaktivnost, poremećaj pažnje

Sažetak

Uvod: ADHD (attencion deficit hiperactivity disorder) ili poremećaj pažnje, jedan je od najčešćih poremećaja s kojim se susrećemo u djetinjstvu, ali i u   adolescenciji.

Cilj istraživanja: ispitati prevalenciju   ADHD-a u vrtiću posebno konstruiranom anketom koju će ispunjavati stručno osoblje koje radi s djecom, te dobivene rezultate usporediti sa svjetskim podacima.

Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 13 osoba koje su stručno osposobljene za rad s djecom u vrtiću (odgojiteljice, psiholog, radni terapeut, pedagog). Posebno konstruiranom anketom ispitali smo njihovo profesionalno mišljenje o sedamdeset i dvoje vrtićke djece na području Bjelovarsko-bilogorske županije uz pisanu suglasnost roditelja. Prema našem istraživanju 12% djece ima simptome karakteristične za ADHD. Analizom je potvrđena značajna razlika između dječaka i djevojčica gdje je 2,5 puta više odgovora povezano sa simptomima ADHD-a koji se odnose na mušku djecu sukladno svjetskim istraživanjima.

Zaključak: ADHD je poremećaj koji ima veoma široku rasprostranjenost kako kod nas tako i u svijetu. Glavni uzroci poremećaja su različiti tipovi rizičnih faktora kao što su genetski, biološki, psihosocijalni i dr. Vrlo je važno da roditelji i stručnjaci na vrijeme uoče poteškoće kako bi se one minimalizirale ili posve korigirale.

Downloads

Objavljeno

2020-02-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi