VAŽNOST NEFARMAKOLOŠ KIH MJERA U LIJEčENJU BOLESNIKA S ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM UZ PRIKAZ SLUčAJA BOLESNIKA S ISTOM

Autor(i)

  • Josip Kiridjija
  • Gordana Š antek-Zlatar Veleučilište Bjelovar
  • Marina Friščić Veleučilište Bjelovar

Ključne riječi:

arterijska hipertenzija, edukacija, prevencija, liječenje, stil života

Sažetak

Arterijska hiprtenzija (AH) spada u jedan od najvažnijih sprječivih uzroka prijevremenog umiranja i jedan od vodećih javnozdravstvenih problema današnjice. Uzrok tome leži u činjenici da broj oboljelih neprestano raste, ponajviše u razvijenim zemljama, ali i nezadovoljavajuća razina kontrole osoba koje su oboljele. U današnje vrijeme poseban naglasak treba staviti na edukaciju, savjetovanja i redovito analiziranje učinka terapije kako bi se oboljelima omogućio što kvalitetniji život.  Intervencije se uglavnom odnose na motiviranje i edukaciju pacijenta o promjeni stila života koji je posljedica bolesti.  Edukacija se odnosi na upoznavanje pacijenta s promjenama stila života  koje donosi novonastala bolest s ciljem da pacijent shvati važnost promjena koje bi trebao uvesti u svoj život, i da na taj način spriječi moguće komplikacije bolesti.

Author Biographies

Josip Kiridjija

bacc.mt

Gordana Š antek-Zlatar, Veleučilište Bjelovar

OB Koprivnica Nefrologija i endokrinologija- glavna sestra odjela, diplomirana medicinska sestra

VUB,Bjelovar, studij sestrinstva - viši predavač  

Marina Friščić, Veleučilište Bjelovar

OB Koprivnica, Glavna sestra OHM-a, diplomirana medicinska sestra

VUB, Bjelovar - studij sestrinstva, viši predavač

Downloads

Objavljeno

2018-08-24

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi