Pristup medija problemu debljine

Autor(i)

  • Nina Svjetlanović Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Slavica Sović Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Š kola narodnog zdravlja "A. Š tampar"
  • Ksenija Vitale Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Š kola narodnog zdravlja "A. Š tampar"

Ključne riječi:

debljina, zdravlje, dnevne novine, novinski dodaci

Sažetak

Sažetak   Debljina, kao pojam je sve zastupljenija u medijima kroz zdravstvene, estetske ili potrošačke sadržaje. U ovom istraživanju promatrano je koliki je udio sadržaja o debljini i zdravlju u dnevnim novinama i novinskim dodacima Jutarnjeg lista. Analizirano je 19 dnevnih izdanja Jutarnjeg lista i 5 izdanja novinskih dodataka, Like, Gloria i Studio, kroz razdoblje od godinu dana, od siječnja do prosinca 2014. Za analizu je korištena kvalitativna metoda usmjerene analize sadržaja kojom su praćene ključne riječi u člancima i rekalamama. Kod članakaa/reklama gdje su pronađene ključne riječi radila se analiza po generalizacijskom dizajnu gdje se kvalitativni materijal pretvara u numeričke podatke. Uzorak je konstruiran prema shemi uzorkovanja na bazi šest tjedana kao minimum za relevantne rezultate. Rezultati su pokazali da je u novinama i dodacima 81% članaka, a 19% reklama, u kojima je u samo 5% zastupljeno zdravlje i 1% debljina. U subkategorijama debljine najviše je bilo članaka o zdravlju 37% ili 16/3478 (0,46% od sveukupnog broja članaka), zatim o poznatim ličnostima 26% (0,32% od sveukupnog broja članaka), reklame kao i supkategorija ostalo su imali 19% ili 8/3478 (0,23% od sveukupnog članaka). O zdravlju je bilo 118 članaka. Najviše je bila zastupljena subkategorija infekcije s 19% ili 0,63% od sveukupnog broja članaka, a najmanje supkategorija imunitet s 2%. Zdravlje i debljina nisu visoko zastupljeni u istraživanim dnevnim novinama kao ni u dodacima, s obzirom na to da je samo 5% sadržaja o zdravlju i 1% sadržaja o debljini. Ovako nizak postotak pruža priliku za uvođenje više članaka, a porastom postotka mogao bi se pratiti eventualan pozitivan utjecaj na zdravlje i tjelesnu težinu čitatelja. Bitno je pronaći i predstaviti sadržaj s kojim se čitatelji mogu poistovjetiti kako bi se što bolje mogao koristiti u suzbijanju debljine, poboljšanja zdravlja i poticanja javnozdravstvenih kampanja.

Downloads

Objavljeno

2017-05-15

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi