Sigurnost pacijenta i važnost razvijanja kulture pacijenta

Autor(i)

  • Katarina Paušek Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Drago Paušek Specijalistička ordinacija opće medicine Mr.sc. Drago Paušek
  • Joško Sindik Institut za antropologiju

Ključne riječi:

preventiva, procjena sigurnosti pacijenta, štete pacijentu

Sažetak

Bolesnikova sigurnost i bolesnik u središtu imperativ su kvalitetne zdravstvene skrbi. Koncept bolesnikove sigurnosti je tek nedavno proizašao kao odgovor na općenito nisku razinu prosvjećenosti o učestalosti i značenju prevencije neželjenog događaja u pružanju zdravstvene skrbi. Š tetu pacijentu sačinjavaju sve vrste neželjenih pojava poput bolnički stečenih infekcija, pogrešnih dijagnoza, pogreški koje ne vode optimalnom liječenju, a svaka zahtjeva ulaganje energije u prevenciju. Koncept kulture sigurnosti je proizišao izvan zdravstvenih ustanova u studijama organizacija visoke vjerodostojnosti, koje kontinuirano umanjuju neželjene učinke usprkos izvođenju kompleksnih i opasnih djelatnosti. Svjetska zdravstvena organizacija, prepoznaje potrebu da se sigurnost pacijenta promovira kao fundamentalni princip zdravstvenih sustava, na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, kao i u svim zdravstvenim profesijama, u procesu promocije zdravlja, prevencije, dijagnoze, liječenja, rehabilitacije i drugih aspekata zdravstvene zaštite. Unaprjeđenje mjera procjene sigurnosti pacijenta zadatak je koji se postavlja i za potrebe kurativne, kao i preventivne medicine.

Author Biographies

Katarina Paušek, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

studentica VI godine MEF Zagreb

Joško Sindik, Institut za antropologiju

doc. dr. sc. znanstveni suradnik

Instut za antropologiju, Gajeva 32, Zagreb

Downloads

Objavljeno

2016-12-29

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi