Analiza trenda hospitalizacija stanovnika Zadarske županije za Bolesti cirkulacijskog sustava (I00-I99), Ishemijsku bolest srca (I20-I25) i Akutni infarkt miokarda (I21 i I22) od 1998. do 2015. godine

Autor(i)

  • Ljilja Balorda Zavod za javno zdravstvo Zadar
  • Ana Balorda Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Ključne riječi:

starenje stanovništva, prirodni prirast, migracijski saldo, razvodi braka, demografska obnova, Zadarska županija

Sažetak

U ukupnim hospitalizacijama u Zadarskoj županiji Bolesti cirkulacijskog sustava činile su od 9,9% u 1998. godini do 12,5% u 2015. kada je zabilježeno 2.643 hospitalizacija te je prosječni godišnji porast stopa iznosio 1,24% (1,65% u muškaraca i 0,74% u žena). U skupini BCS-a prosječna dužina liječenja bilježi kontinuirani pad sa 13 dana u 1998. na 8 dana u 2015. godini. Stope hospitalizacija zbog BCS-a u Zadarskoj županiji niže su od prosjeka za RH. Najzastupljenija podskupina je Ishemijska bolest srca sa 35% hospitalizacija (u žena 31%, a u muškaraca 38%), pri čemu je prosječni godišnji porast iznosio 0,82% (1,70% u muškaraca, a pad od -0,53% u žena). U osoba hospitaliziranih zbog IBS-a u dobi do 65 godina omjer muškarci/žene je 3:1, dok je u dobi 65 i više godina omjer 1:1. U hospitalizacijama zbog akutnog infarkta miokarda bilježi se kontinuirani godišnji porast od 1,51% te je zastupljen u ishemijskim bolestima srca sa 25%. U hospitalizacijama zbog AIM-a 21% žena i 47% u muškaraca mlađe je od 65 godina. Posebnu pažnju treba posvetiti prevenciji kardiovaskularnih bolesti u mlađim dobnim skupinama jer je više od 1/3 hospitaliziranih mlađe od 65 godina te spadaju u radno aktivno stanovništvo. Time bi se mogao smanjiti broj smrtnih slučajeva zbog ove skupine bolesti, smanjili bi se troškovi bolničkog liječenja te invaliditet kao posljedice ove skupine bolesti, a povećala bi se kvaliteta života oboljelih.

Downloads

Objavljeno

2016-11-17

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi