Suočavanje sa stresnim situacijama kod studenata zdravstvenog veleučilišta- usporedba suočavanja sa stresnim situacijama među studentima prve i treće godine

Autor(i)

  • Renata Renata Roknić Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Ključne riječi:

stres, studenti, suočavanje sa stresnim situacijama

Sažetak

Uvod: Značajan čimbenik koji može nepovoljno utjecati na svakodnevno funkcioniranje studenata i kvalitetu studiranja je stres koji studenti doživljavaju na fakultetu. Doživljaj stresa nije jednostavan produkt izloženosti negativnim faktorima okoline, iznimno bitna je interakcija karakteristika osobe i načina suočavanja sa stresom. Svaki student se različito nosi sa stresnom situacijom. Budući da je stresne situacije u svakodnevnom životu nemoguće izbjeći, važno je pronaći što efikasnije načine suočavanja sa stresom, odnosno ublažavanja ili sprječavanja negativnih stresnih reakcija koje iz njih proizlaze.

Cilj: Osnovni cilj ovoga rada bio je procijeniti na koji način se studenti suočavaju sa stresnim situacijama općenito i ima li razlike između načina suočavanja sa stresom među studentima prve godine i treće godine fakulteta.

Metodologija: Provedena je online anketa među studentima Zdravstvenog veleučilišta Zagreb. Anketa se sastojala od upitnika suočavanja sa stresnim situacijama čiji su autori Endler i Parker (CIIS).   Upitnik je namjenjen mjerenju stilova suočavanja kao stabilnih karakteristika ličnosti. Sadrži 48 čestica podijeljenih u tri subskale: suočavanje usmjereno na emocije, suočavanje usmjereno na problem (zadatak) i suočavanje izbjegavanjem. Anketa je provedena među studentima sestrinstva, fizioterapije i radiološke tehnologije.

Rezultati: Rezultati ovog istraživanja pokazuju kako se studenti treće godine fakulteta i studenti prve godine na različite načine suočavaju sa stresom te način na koji se studenti općenito suočavaju sa stresom je suočavanje usmjereno na problem.

Zaključak: Način suočavanja sa stresom u studenata prve godine je izbjegavanje stresa, a studenti treće godine se suočavaju sa stresom tako da se usmjere na problem koji im je zadao stres. Suočavanje usmjereno na problem koji uzrokuje stres je način nošenja sa stresom kod kojeg mijenjamo okolinu i situaciju u kojoj se nalazimo. Općenito muška populacija studenata koristi suočavanje usmjereno na problem i izbjegavanje, a djevojke značajno više koriste suočavanje usmjereno na emocije. Od tri navedena načina suočavanja sa stresom, ni jedan navedeni način sam po sebi nije ni "dobar" ni "loš". Uspješnost suočavanja studenata sa stresnim situacijama ima smisla procjenjivati jedino u odnosu na konkretnu situaciju te također je važno razmotriti kako je pojedin način suočavanja prilagođen istodobno i pojedincu i situaciji.

Author Biography

Renata Renata Roknić, Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Studentica treće godine sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu

Downloads

Objavljeno

2016-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi