Informiranost roditelja o tonziloadenoidektomiji na otorinolaringološkom odjelu Opće bolnice Bjelovar

Autor(i)

  • Anita Jukić Opća bolnica Bjelovar
  • Stjepan Grabovac Opća bolnica Bjelovar
  • Tatjana Badrov Visoka tehnička škola Bjelovar
  • čurđica Grabovac Visoka tehnička škola Bjelovar
  • Zrinka Puharić Visoka tehnička škola Bjelovar

Sažetak

Tonzilarni problem prisutan je u mnogim granama medicine. Zbog toga mu se oduvijek pristupalo ozbiljno dajući važnost multidisciplinarnosti u njegovu rješavanju. Na temelju takvih medicinskih pristupa donose se odluke vezane uz pravilnu indikaciju za operacijsko liječenje, prosuđujući koje su koristi za pacijenta od takvog zahvata. Budući da se danas tonziloadenoidektomija ubraja u zahvate koji se izvode u jednodnevnoj kirurgiji, odlučili smo ispitati znaju li roditelji dovoljno o indikacijama, liječenju i poslijeoperacijskoj skrbi i možemo li im sa sigurnošću povjeriti operirano dijete već nakon operacije.

U istraživačkom je radu primijenjeno 40 upitnika koje su ispunili roditelji, a na osnovi njihovih odgovora saznajemo koliko roditelji znaju o indikacijama za operaciju, samom operacijskom zahvatu te o ponašanju prije i nakon samog operacijskog zahvata.

Anketno istraživanje o informiranosti roditelja o tonziloadenoidektomiji provedeno je u suradnji sa zdravstvenim osobljem Otorinolaringološkog odjela Opće bolnice Bjelovar izravnim ispitivanjem u ožujku i travnju 2015. godine. Prema prikupljenim podacima najveći broj roditelja, njih 30 (75%), ukazuje da su o operacijskom zahvatu informirani od strane djelatnika otorinolaringološkog odjela, njih 7 (17,5%) ukazuje da su se sami informirali, a samo troje roditelja (7,5%) ukazuju da su informirani od strane obiteljskog liječnike/pedijatra.

Većina roditelja 31 (77,5%) smatra da su dovoljno informirani o samom zahvatu, njih 6 (15%) smatra da je informiranost nedovoljna, a samo troje roditelja (7,5%) smatra da bi znanje o mogućim komplikacijama i prehrani trebalo biti veće.

Na osnovi dobivenih rezultata zaključili smo da je informiranost roditelja dobra i da je skrb koju roditelji pružaju djetetu dostatna da bi se tonziloadenoidektomija izvodila kao zahvat jednodnevne kirurgije u Općoj bolnici Bjelovar, no mogućnosti za bolju komunikaciju na razini zdravstveni djelatnici-roditelji svakako ima.

Downloads

Objavljeno

2016-07-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi