Š ećerna bolest kao kronična bolest – potreba redefiniranja modela pružanja skrbi

Autor(i)

  • Marko Brkić Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku
  • Mirjana Pibernik-Okanović Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, KB Merkur

Ključne riječi:

Š ećerna bolest, bolesniku usmjerena skrb, osnaživanje bolesnika, edukacija bolesnika, samozbrinjavanje

Sažetak

Tradicionalnim modelom zdravstvene skrbi, prilagođenim liječenju akutnih bolesnih stanja, nije moguće optimalno zbrinuti osobe koje boluju od šećerne bolesti. Kako bi se poboljšala regulacije bolesti, te unaprijedila kvaliteta života bolesnika i osobna kontrola nad zdravljem, potrebno je redefinirati odnos liječnik-bolesnik. Tradicionalni, liječniku usmjeren pristup, obilježen izradom plana liječenja za bolesnike i poticanjem   njihova pristajanja uz preporuke, nastoji se zamijeniti bolesniku usmjerenim pristupom koji se oslanja na autonomiju, aktivno sudjelovanje, osnaženost bolesnika za donošenje informiranih odluka, te suradnu skrb o šećernoj bolesti. Podaci istraživanja potvrđuju da implementacija modela osnaživanja bolesnika pozitivno doprinosi zdravstvenom samozbrinjavanju i zdravstvenim ishodima u bolesnika koji boluju od šećerne bolesti.

Downloads

Objavljeno

2016-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi