Prevalencija gestacijskog dijabetesa u Hrvatskoj

Autor(i)

  • Katja Erjavec Klinička bolnica Merkur
  • Tamara Poljičanin Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  • Urelija Rodin Š kola narodnog zdravlja Andrija Š tampar
  • Ratko Matijević Katedra za ginekologiju i opstetriciju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ključne riječi:

Gestacijski dijabetes, prevalencija, prijava poroda, epidemiologija

Sažetak

Gestacijski dijabetes najčešći je metabolički poremećaj u trudnoći koji zahvaća i do 15% trudnica diljem svijeta. Prevalencija ove bolesti značajno se razlikuje između promatranih populacija jer ovisi o brojnim čimbenicima, a u Europi iznosi 2-6%. U Hrvatskoj imamo mogućnost praćenja pojavnosti gestacijskog dijabetesa na cjelokupnoj trudničkoj populaciji putem podataka iz prijava poroda koji se objavljuju svake godine u Hrvatskom zdravstveno-statističkom ljetopisu. Prema podatcima iz Ljetopisa, učestalost gestacijskog dijabetesa u Hrvatskoj se u posljednjih 10 godina povećala 4 puta, s 0.93% 2005. godine, na 2.23% 2010. te 4.67% 2014. godine. Razlozi porasta prevalencije gestacijskog dijabetesa jesu povećanje učestalosti glavnih rizičnih čimbenika za razvoj gestacijskog dijabetesa, zatim snižavanje granične vrijednosti glukoze u krvi za dijagnozu gestacijskog dijabetesa prema najnovijim smjernicama te kvalitetnije i pouzdanije popunjavanje podataka u prijave poroda. U budućnosti je važno kontinuirano raditi na daljnjem poboljšanju kvalitete prijava poroda te komplementarno provoditi druga istraživanja o gestacijskom dijabetesu.

Downloads

Objavljeno

2016-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi