Nova i GM hrana

Autor(i)

  • Jelena Žafran Novak Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Sve veću pažnju u javnosti a naročito među potrošačima ima uloga tzv. „nove hrane“.   Prema Zakonu o hrani (NN 117/03) tu kategoriju definiramo kao:-  hranu i sastojke hrane koji sadrže genetski modificirane organizme ili se sastoje od njih;-  hrana i sastojci hrane, osim prehrambenih aditiva (aroma i enzima), koji su proizvedeni od GMO-a, ali ne sadrže GMO;-  hrana ili sastojci hrane s novom ili namjerno modificiranom primarnom molekularnom strukturom;-  hrana i sastojci hrane koji se sastoje od mikroorganizama, gljivica ili algi ili su izolirani iz njih;-  hrana ili sastojci hrane koji se sastoje od biljaka ili životinja, mineralnih ili sintetskih tvari ili su izlučeni iz njih, osim hrane i sastojaka hrane koji su dobiveni tradicionalnim načinima razmnožavanja ili za koje je odavno poznato da se sigurno mogu konzumirati;-  hrana i sastojci hrane na kojoj je bio primijenjen proizvodni postupak koji se sada ne koristi, a u slučajevima kada on uzrokuje znatne promjene u sastavu ili strukturi hrane ili sastojaka hrane, koje utječu na njihovu prehrambenu vrijednost, metabolizam, ili razinu nepoželjnih tvari.

Downloads

Objavljeno

2007-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi