Pesticidi u modernom svijetu

Autor(i)

  • Dubravka Kipčić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

pesticidi, sredstva za zaštitu bilja, ostaci

Sažetak

Pesticidi se u modernom značenju te riječi koriste širom svijeta više od 60 godina, točnije od kako je 1943.g. započela komercijalna proizvodnja DDT-a, sigurno najpoznatijeg pesticida uopće. Međutim i u antičkom svijetu čovjek je poznavao i koristio neka sredstva kao što je duhan na pr., da bi zaštitio svoje usjeve od štetočina. U 19. st. sa sigurnijim poznavanjem biljnih bolesti i štetočina, počinje razvoj sredstava za zaštitu bilja. Polovinom 19. stoljeća bili su tako poznati nikotin, piretrin, rotenoidi, a primjenjivan je i petrolej te arsenovi preparati i cijanovodična kiselina. Prvi nemetalni, organski insekticid, antinonin, upotrijebljen je u Njemačkoj 1892.g. protiv omorikovog prelca, ali se zbog visoke toksičnosti nije dugo održao. Tridesetih godina primjenjivani su i fenotiazin, nitrokarbazoli i tiocijanati. Tada je Š vicarac Muller otkrio DDT koji se primjenjivao u cijelom svijetu kako u zaštiti bilja tako i u općoj higijeni (pomoć u borbi protiv tifusa, malarije i td). U istom razdoblju upoznato je djelovanje i ostalih kloriranih insekticida, a počela su i istraživanja organofosfornih spojeva. Organoklorirani i organofosforni spojevi, a zatim i karbamati predstavljaju najznačajnije insekticide pomoću kojih je posljednjih godina vođena borba protiv insekata prvenstveno.

Downloads

Objavljeno

2007-01-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi