Kakvoća mora za kupanje na području Primorsko-goranske županije u 2006. godini

Dušanka Ćuzela-Bilać, Itana Bokan

Sažetak


Kontrola kakvoće mora na plažama regulirana je Zakonom o zaštiti okoliša (1) i Uredbom o standardima kakvoće mora na morskim plažama (2). U Uredbi su definirani  vremensko razdoblje ispitivanja (od početka svibnja do kraja sezone kupanja), učestalost ispitivanja (najmanje svakih 15 dana u razdoblju ispitivanja) te način uzimanja uzoraka i analize morske vode. 
Primorsko-goranska županija donijela je 27. lipnja 1996. godine Odluku o provođenju ispitivanja kakvoće mora na morskim plažama kojom se poslovi ovih ispitivanja povjeravaju Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
Program ispitivanja kakvoće mora na morskim plažama Županije u 2006. godini bio je isti kao i u prethodnom razdoblju. Program je izrađen na osnovi Uredbe o standardima kakvoće mora na morskim plažama (N.N. 33/96) i Ugovora između Županije i Zavoda o provođenju ovih ispitivanja. 

Ključne riječi


kakvoća mora na plažama; mikrobiološki parametri

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja