Unapređenje kvalitete prehrane sa epidemiološkim nadzorom u predškolskim ustanovama na području Istarske županije od 2000. do 2004.

Autor(i)

  • Olga Dabović Rac Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula
  • Sunčica Matanić-Stojanović Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula

Ključne riječi:

predškolci, prehrana, unapređenje.

Sažetak

Djeca predškolske dobi su osjetljivi dio populacije za čiji je intezivni rast i razvoj neophodna pravilna prehrana.
Djeca koja borave u predškolskim ustanovama 8-10 sati trebaju dobiti 75% ukupnih dnevnih energetskih i prehrambenih potreba i to u četiri obroka: zajutrak (25%), doručak (10%), ručak (30%) i užina (10).  
U Županiji se pod nadzorom nalaze 27 centralnih vrtića, u kojima se obavlja priprema i distribucija obroka, te 25 područnih i 16 privatnih vrtića u kojima se distribuiraju obroci. Od 1995. sustavno se prati kvaliteta prehrane i provodi nadzor.  
Cilj rada je prikazati određene nedostatke i pomake u prehrani predškolaca.  
Metode: kemijska i računska analiza cjelodnevnih obroka, analiza briseva čistoće, epidemiološki izvid u svakom objektu.  
Rezultati: u promatranom razdoblju od 2000. do 2004. primjetan je znatan pomak u izboru namirnica. Također je u većini vrtića zabilježen porast unosa kalcija i magnezija, dok je unos željeza u nekim vrtićima i dalje problematičan. Energetski unos je u većini objekata zadovoljavajući. Problem su jedino objekti koji nemaju užinu ili popodnevni međuobrok. Rezultati računske analize ukazuju također na kontinuirano optimalan unos vitamina.  
Zaključak: potreba uvođenja užine kao četvrtog obroka u vrtićima koji nemaju užinu, te daljnji rad na edukaciji svih neposredno vezanih za prehranu predškolaca.

Author Biographies

Olga Dabović Rac, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula

Olga Dabović Rac

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula

Sunčica Matanić-Stojanović, Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula

Sunčica Matanić-Stojanović

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Pula

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi