Doprinos Grada Pule u financiranju javnozdravstvenih programa

Autor(i)

  • Davorka Lovrečić Upravni odjel za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb
  • Davor Radolović Upravni odjel za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb
  • Viviane Lušetić Buršić Upravni odjel za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb

Ključne riječi:

Grad Pula, program zdravstvene zaštite, javnozdravstvene mjere, veterinarske mjere, udruge, prevencija ovisnosti, voda, zrak, namirnice

Sažetak

Treći broj Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo posvećen je Istarskoj županiji, u sklopu kojeg izdvajamo temu doprinosa jedinica lokalne i područne samouprave u financiranju zdravstva. Drago nam je što možemo prezentirati doprinos Grada Pule, kao najvećeg urbanog središta naše županije, u financiranju mjera zdravstvene zaštite za potrebe lokalnog stanovništva.  PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠ TITE  osmišljen je unutar Upravnog odjela za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb, sa ciljem unapređenja zdravstvenog sustava zajednice, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Grada Pule. Vrijednost Programa prepoznaje se u aspektu zadovoljavanja prioritetnih potreba građana, ali i u aspektu poticanja aktivnog uključivanja građana u programe za podizanje kvalitete života u zajednici.
U realizaciji Programa zdravstvene zaštite sudjeluju ustanove: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Istarski domovi zdravlja, Veterinarska stanica d.o.o. Pula te dvadesetijedna udruga u području zdravstva, zaštite okoliša i socijalne skrbi, od kojih pet registriranih za prevenciju liječenja ovisnika. Sredstva namjenjena realizaciji cijelog Programa osigurana su Proračunom Grada Pule.
Program zdravstvene zaštite obuhvaća    javnozdravstvene mjere te veterinarske mjere,  a relizira se u više segmenata odnosno aktivnosti.

Author Biographies

Davorka Lovrečić, Upravni odjel za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb

Davorka Lovrečić

Upravni odjel za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb

Davor Radolović, Upravni odjel za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb

Davor Radolović

Upravni odjel za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb

Viviane Lušetić Buršić, Upravni odjel za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb

Viviane Lušetić Buršić

Upravni odjel za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi