Financiranje za zdravlje iz programa javnih potreba Istarske županije

Autor(i)

  • Romanita Rojnić Istarska županija
  • Davorka Maras-Tkačuk Istarska županija

Ključne riječi:

javni poziv, program, partnerstvo, prioriteti, kriteriji, transparentnost, evaluacija

Sažetak

Vrlo je niska informiranost stručne javnosti o radu i programima regionalne i lokalne samoupravne zajednice. Uključenjem multidisciplinarnog pristupa struke, institucija, nevladinog sektora i pojedinaca rezultati postaju veći i bolji. Promicanje zdravlja, sprječavanje i liječenje bolesti u kontekstu poznatih socijalnih vrijednosti jedan je od temelja rada regionalne i lokalne samouprave. Rad Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije sukladan je temeljnom aktu Statuta Istarske županije: poticati djelotvorno sudjelovanje građana županije u ostvarivanju potreba od općeg interesa. U pristupu rješavanja utvrđenih potreba poštuju se načela kriterija, prioriteta i programa čija evaluacija nakon implementacije stvara veće zdravstvene i socijalne standarde.

Author Biographies

Romanita Rojnić, Istarska županija

Romanita Rojnić

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije

Davorka Maras-Tkačuk, Istarska županija

Davorka Maras-Tkačuk

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad Istarske županije

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi