Zdravstvo digitalnog doba

Autor(i)

  • Josip Kern Medicinski fakultet

Sažetak

Digitalno doba traži pismene ljude
Digitalno je doba danas postalo stvarnost. Digitalno doba zahtijeva novu vrstu pismenosti, pismenosti koja se danas provjerava i potvrđuje međunarodno priznatom Europskom računalnom diplomom (engl. European Computer Driving Licence - ECDL) odnosno Međunarodnom računalnom diplomom (engl. International Computer Driving Licence – ICDL). Edukacijski i testni centri postoje danas širom svijeta (ECDL – BCS, ICDL – ACS). Postoje i u Hrvatskoj (ECDL - SRCE). Osnivaju se s ciljem da širokom krugu ljudi približe suvremenu informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (ICT) te da certifikatom potvrde da je određena osoba informatički pismena i sposobna rabiti ICT u svom profesionalnom (i privatnom) životu. Sadržaj koji se proučava i testira u ECDL-centrima odnosno ICDL-centrima je normiran. čine ga sljedeći moduli:
o  Osnovni koncepti informacijske tehnologije
o  Uporaba računala i upravljanje datotekama
o  Obrada teksta
o  Tablično računanje
o  Baze podataka
o  Prezentacije
o  Informacije i komunikacija.

Author Biography

Josip Kern, Medicinski fakultet

Josipa Kern  

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Š kola narodnog zdravlja «Andrija Š tampar », Rockefellerova 4, Zagreb

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi