Stvaranje "mreže partnera" u skrbi o starijim osobama u zajednici

Autor(i)

  • Mladen Momčilović Centar za građanske inicijative Poreč

Ključne riječi:

Zdravstvena i socijalna reforma, decentralizacija, međusektorska suradnja, civilno društvo, objedinjavanje resursa, 'mreža partnera', volonterski rad

Sažetak

Sudionici susreta predstavnika lokalne samouprave, institucija i zajednice, održanih tijekom 2002./2003. godine u osam istarskih gradova složili su se da u aktualnoj fazi decentralizacije na razini lokalne samouprave nema odgovarajućih institucionalnih mehanizama koji bi osigurali suradnju i koordinaciju između lokalne samouprave, sektora i organizacija civilnog društva u području zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

Zbog složenosti problema i potrebe za racionalizacijom resursa u planiranju zdravstvene i socijalne politike u lokalnoj zajednici, neophodan je interdisciplinarni i intersektorski pristup (politika, struka, institucije i civilno društvo) u kreiranju modela skrbi o starijim osobama, i što je najvažnije, objedinjavanje programa i sredstava koja će osigurati njihovu provedbu.

Centar za građanske inicijative Poreč razvio je program 'Stvaranja mreže partnera' koji, u suradnji sa županijskim timom i jedinicama lokalne samouprave, provodi u sedam istarskih gradova (s gravitirajućim općinama) s ciljem stvaranja 'mreže partnera', objedinjavanja resursa i njihova usmjeravanja na izradu racionalnog i svrsishodnog plana skrbi o starijim osobama u zajednici  

Author Biography

Mladen Momčilović, Centar za građanske inicijative Poreč

Mladen Momčinović

Centar za građanske inicijative Poreč

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi