Proces  izrade  Županijskog  plana  za  zdravlje

Autor(i)

  • Sonja Grozić-Živolić Istarska  županija

Sažetak

O Županiji Slijedom političkih i društvenih promjena tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća i  stupanjem na snagu  Zakona  o  područjima  županija,  gradova  i  općina  u  Republici  Hrvatskoj,  Istarska  županija konstituirana  je16.04.1993.  godine,  kao  jedna  od  21  jedinice  područne  (regionalne)  samouprave  u Republici  Hrvatskoj,.  Temeljnim  aktom  â€“  Statutom  Istarske  županije ¹  propisano  je  da  je  županija “samostalna u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga†i da ona, između ostalog:  “1. Usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog društvenog razvitka općina i gradova u sastavu županije i županije kao cjeline... 3.  Odlučuje,  te  osigurava  uvjete  za  ...  uređenje  naselja  i  stanovanja,  o  komunalnim  djelatnostima, infrastrukturi, o zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, te o zdravlju stanovništva, 4. Odlučuje te osigurava uvjete za razvitak brige o djeci, socijalnoj skrbi, kulturi, tjelesnoj kulturi, sportu i tehničkoj kulturi, te usklađuje razvitak i mrežu odgojnih, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih, socijalnih, komunalnih i drugih institucija, 6. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva općina, gradova i županije kao cjeline, 7. Potiče održivi gospodarski razvoj, a napose razvoj turizma, poljoprivrede i drugih privrednih grada koje ne narušavaju i ne zagađuju okoliš … » Od samog konstituiranja, u svojoj organizacijskoj i funkcionalnoj strukturi, Istarska županija ima i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad (i još devet upravnih odjela i dvije službe), te člana Županijskog poglavarstva (jednog od dvanaest) zaduženog za zdravstvo i socijalnu skrb.

Author Biography

Sonja Grozić-Živolić, Istarska  županija

Sonja Grozić ­Živolić, prof. psihologije Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i rad

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi