Poster 25. - Prikaz pojedinih parametara iz izvješća djelatnosti dentalne medicine u razdoblju od 2009. do 2013. godine

Autor(i)

  • Marijana Radić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

dentalna medicina, broj osiguranika, najčešća dijagnoza

Sažetak

Informatizacija zdravstvenog sustava trebala bi donijeti napredak u prikupljanju i obradi podataka koji su relevantni za procjenu oralnog zdravlja i dentalne zdravstvene zaštite. Analizom prikupljenih podataka dobiva se uvid u postojeće stanje prema kojem bi se mogle planirati i provoditi daljnje aktivnosti na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Svrha ovog rada je analizirati prikupljene podatke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za djelatnost dentalne medicine u razdoblju od 2009. do 2013. godine kako bi se ustanovilo sadašnje stanje po županijama i ukupno u cijeloj državi. Podaci su prikupljeni iz Hrvatskog zdravstvenog-statističkog ljetopisa u razdoblju od 2009. do 2013. godine.

Analizom je ustanovljeno da je u razdoblju od 2009. do 2013. godine zabilježen porast broja osiguranika zdravstvene zaštite, ali pad broja osiguranika koji su je koristili. Zabilježen je porast broja posjeta i pregleda. Najviše korisnika je bilo u Gradu Zagrebu s najvećim brojem posjeta, ali padom broja pregleda, dok Zadarska županija bilježi najveći broj pregleda po broju korisnika zdravstvene zaštite i udjelu pregleda u posjetama. Najčešće postavljana dijagnoza je zubni karijes.

Socio-demografske razlike, nedostaci u velikom broju dostavljenih izvješća iz pojedinih županija, nepravilno evidentiranje dijagnoza te kurativnih i preventivnih postupaka mogu biti čimbenici koji utječu na kvantitetu i kvalitetu dobivenih podatka.

Pravilno i redovito dostavljanje izvješća županijskim zavodima za javno zdravstvo, redovito provođenje preventivnih pregleda, pravilno evidentiranje dijagnoza i postupaka pomoglo bi u daljnjem zdravstvenom planiranju, a sukladno tome i provođenju mjera prevencije u svrhu poboljšanja oralnog zdravlja. Potrebne su daljnje analize koje bi pomogle u boljem sagledavanju rada u djelatnosti dentalne medicine i njegovom poboljšanju.

Downloads

Objavljeno

2015-11-12

Broj časopisa

Rubrika

Istraživanja nezaraznih bolesti