Prikaz duševnih bolesti i poremećaja kao uzroci hospitalizacije stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju 2001.-2005. godine

Autor(i)

  • Ankica Džono-Boban Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
  • Maja Silobrčić Radić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Ključne riječi:

duševne bolesti, hospitalizacije, Dubrovačko-neretvanska županija

Sažetak

U ovom radu prikazana je učestalost i kretanje bolničkog pobola zbog duševnih bolesti i poremećaja kod stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije (Županija) u razdoblju 2001.-2005. godine posebno analizirajući vodeće dijagnostičke kategorije. Podaci su prikazani kao apsolutni brojevi, postotni udio te kao opće, dob i spol specifične stope na 100.000 stanovnika.Dobiveni rezultati pokazuju da stope hospitalizacije zbog duševnih poremećaja u promatranom razdoblju imaju uzlazni trend, ukupno, po spolu i dobnim skupinama. Sve analizirane stope uglavnom su više za muški spol osim stopa hospitalizacije zbog depresivnih poremećaja. Prema dobnim skupinama stope hospitalizacije su najviše za dobnu skupinu 40-59 godina, osim stopa hospitalizacije zbog shizofrenije, koje su najviše za dobnu skupinu 20-39 godina, naročito za muški spol.  Kretanje prosječnog trajanja bolničkog liječenja kroz godine pokazuje trend pada za oba spola; od 59,7 dana u 2001. na 32,6 dana u 2005. za muški spol, te od 33,3 dana u 2001. na 25,0 dana u 2005. za ženski. U 2005. godini duševne bolesti i poremećaji nalaze se na 1. mjestu u ukupnom broju dana bolničkog liječenja za bolesnike s prebivalištem u Županiji s udjelom od 18,9%, a na 7. mjestu u ukupnom broju hospitalizacija s udjelom od 6,0%. Od posebnog su značenja podaci koji pokazuju da se gotovo 50% bolničkih dana liječenja za muškarce u dobnoj skupini 20-59 godina koristi za ovu skupinu bolesti, a za žene 20%.

Author Biography

Ankica Džono-Boban, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

Ankica Džono Boban, dr. med.Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županijeOdjel za socijalnu medicinu, zdravstveno informiranje i zdravstveni odgojBranitelja Dubrovnika 41, pp 5820001 DubrovnikTel: 020 341 006Fax. 020 341 099e-mail: ankica.dzono-boban@du.t-com.hr

Downloads

Objavljeno

2007-04-07

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi