Hrvatska zdravstvena anketa 2008. - opis stanja i aktivnosti

Autor(i)

  • Adriana Andrić Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Sažetak

Tijekom 2003. godine u organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Š kole narodnog zdravlja „Andrija Š tampar“ i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo provedena je „Hrvatska zdravstvena anketa 2003“ (HZA 2003). Projektno istraživanje   recenziralo i podržalo Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa pod nazivom „Regionalizam kardiovaskularnih i bihevioralnih rizika – model intervencije“. Voditelj projekta je dr. sc. Silvije Vuletić, profesor emeritus. Anketu  su provele patronažne sestre  na uzorku reprezentativnom za cijelu Republiku Hrvatsku,  kojeg je sačinjavalo ukupno  9070 punoljetnih građana. Cilj istraživanja bio je  postaviti procjenu rizika za razvoj i prevenciju kardiovaskularnih bolesti, ali i prevencija drugih štetnih ponašanja i navika. Osim pitanja neposredno povezanih s kardiovaskularnim rizicima, dio ankete odnosio se na socio-ekonomske podatke o domaćinstvu i ispitaniku, tjelesnim mjerama,   zdravstvenom stanju (prema upitniku SF-36), korištenju zdravstvene zaštite, kroničnim bolestima te korištenju lijekova i preventivnim pregledima.

Downloads

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi