Najavljena reforma zdravstvene zaštite – razgovor s Rankom Stevanovićem

Ranko Stevanović

Sažetak


HČJZ - Da li nam je uopće potrebna reforma i zašto reforma sada ?
Za pravu i dobru inovativnu reformu uvijek je dobro vrijeme. Ali to je tek filozofsko objaÅ¡njenje. Prava i dobra reforma potrebna nam je već viÅ¡e od 40 godina, tako da mogu odgovoriti da ne samo da nam je reforma potrebna, nego da se bliži Äas kad će se dijelovi zdravstvenog sustava poÄeti ozbiljno uruÅ¡avati ako se dobra reforma uskoro ne provede. Svjedoci smo, na primjer, da nedostaje novaca za lijekove, da su se dijelovi preventivne skrbi, aktivne skrbi za pacijente i osiguranike već sada kompromitirali, da smo razdvojili preventivnu i kurativu za neke ugrožene skupine stanovniÅ¡tva, da se viÅ¡e bavimo tehnologijom nego ljudima, da se pacijenti ponaÅ¡aju kao da pretrage lijeÄe, nakon pretraga se ne pridržavaju propisane terapije i preporuka lijeÄnika, da ne postoji usklaÄ‘enost privatnog i javnog zdravstva itd. Napominjem da geneza nagomilavanja problema u zdravstvenom sustavu poÄinje sredinom i koncem 60-tih godina proÅ¡log stoljeća i da se do sada nije provela niti jedna reforma koja bi odgovarala osnovnoj definiciji reforme, već su raÄ‘eni samo manji popravci, minimalne promjene, uglavnom na podruÄju forme (a ne suÅ¡tine) plaćanja usluga u zdravstvu. Kratko, moj odgovor je da, reforma nam je potrebna viÅ¡e nego ikada iz dva razloga, prvog koji je meni važniji, da ne živimo toliko dugo i kvalitetno koliko bismo mogli kada bismo proveli dobru inovativnu reformu, i drugi, koji, Äini mi se, svi ljudi bolje prepoznaju, da su nam ukupni dugovi u zdravstvu narasli na preko 12 milijardi kuna uz prosjeÄno godiÅ¡nje povećanje od 2,5 milijardi kuna.Takav dug doći će uskoro na naplatu jer viÅ¡e nismo u onom starom socijalizmu gdje možemo “otpisati†10 milijardi jer smo se dobro nauÄili da to znaÄi tiskanje para, inflaciju, stagnaciju i probleme druÅ¡tva u kojima nema dobitnika već su svi gubitnici. Kratko, naÅ¡em zdravstvu oÄajniÄki treba injekcija od 5-6 milijardi kuna godiÅ¡nje, 2,5 da normalno funkcionira i 2,5 da se za 5-6 godina vrati dug, jer s ovakvim dugom i ovakvim naÄinima plaćanje nećemo moći niti u Europsku Uniju niti biti izvan nje. NaÅ¡im pacijentima joÅ¡ viÅ¡e treba injekcija dobre skrbi da im se omogući da iziÄ‘u i labirinta organizacije i naÄina plaćanja koji nema za svrhu isporuku boljeg zdravlja graÄ‘anima/pacijentima/osiguranicima već samo održavanje sustava i organizacije.

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja