Terapijska edukacija osoba sa šećernom bolesti

Manja Prašek

Sažetak


Šećerna bolest kronični je metabolički poremećaj, koja jednom dijagnosticirana, bolesnika prati kroz cijeli život. Kako bi liječenje bilo pravilno a ishod liječanja zadovoljavajući, bolesnik mora naučiti o bolesti, usvojiti pravilan stav prema bolesti, naučiti različite vještine i željeti voditi brigu o vlastitom zdravlju. 
Osnovni principi liječenja šećerne bolesti su pravilna prehrana, svakodnevna tjelovježba i terapijska edukacija, a farmakološko liječenje dopunjuje kad osnovni principi ne daju željene rezultate (tip II šećerne bolesti), ili predstavlja sastavni dio osnovnih principa liječenja (tip I šećerne bolesti). 
Na žalost, posljedice šećerne bolesti, morbiditet i mortalitet potvrđuju da se manje od 50% oboljelih pridržava osnovnih principa liječenja, a tek ¼ osoba sa šećernom bolešću postiže dobru regulaciju bolesti. U prosjeku, bolesnici premalo znaju o bolesti, a tek malom broju je pomognuto da savladaju probleme i preuzmu odgovornost za vlastito zdravlje. 
TERAPIJSKA EDUKACIJA je podučavanje bolesnika o vještinama samokontrole bolesti ili prilagodbe liječenja kronične bolesti, kao i poduka o postupcima i vještinama u suočavanju s problemima. Svrha je osposobiti bolesnika da  postigne optimalnu regulaciju bolesti kako bi se razvoj kroničnih komplikacija bolesti odložio. Ona je temelj liječenja i omogućuje kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za sve oboljele od šećerne bolesti, a treba ju tretirati kao lijek, sa svim kautelama koje se uz to primjenjuju (indikacije, kontraindikacije, nuspojave, doziranje i sl).Terapijska edukacija utječe na promjenu stava bolesnika kroz tri komponente:
• kognitivni - racionalni stav, zdravstveno informiranje koje pruža medicinsko osoblje svojim znanjem; 
• emotivni – okolina i obitelj na koju je bolesnik usko vezan razvija emotivnu komponentu koja jače djeluje na osobu; 
• akcijski – skupina osoba s istim problemima navodi na akciju da se nešto promijeni.

Ključne riječi


šećerna bolest; edukacija; prevencija komplikacija

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja