Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, 2007.-2010.

Tamara Poljičanin, Mario Šekerija, Željko Metelko, Dunja Skoko-Poljak

Sažetak


Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću sa posebnim ciljem prevencije bolesti usvojen je od Vlade i Sabora Republike Hrvatske krajem 2007. godine. Sam program je nastavak Hrvatskog modela i dugogodišnjih težnji i inicijativa hrvatske dijabetološke zajednice, a planirane aktivnosti rezultat prioriteta i trenutnih mogućnosti hrvatskog zdravstvenog sustava. Programom je obuhvaćeno rano otkrivanje bolesti i prevencija razvoja kroničnih komplikacija dok se dio primarne prevencije za sada pokušava regulirati u sklopu Akcijskog plana za prevenciju i smanjenje tjelesne težine. Sveobuhvatan, multidisciplinaran pristup primarnoj prevenciji neizostavna je potreba zaokruženog nacionalnog pristupa šećernoj bolesti i kao takav jedan od najvažnijih javnozdravstvenih ciljeva i budućih prioriteta u okviru dijabetološke skrbi.
Program je sukladan smjernicama za razvoj nacionalnog programa za šećernu bolest Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), programom šećerne bolesti (Diabetes Programme) koji se provodi u suradnji SZO i IDF (International Diabetes Federation) s misijom – «prevencija šećerne bolesti uvijek kada je moguće, kada nije moguće – minimizacija komplikacija i maksimizacija kvalitete života» („The mission of the Diabetes Programme is to prevent diabetes whenever possible and, where not possible, to minimize complications and maximize quality of life”) i 'Vienna Declaration on Diabetes' EU. (2)
Cilj Nacionalnog programa je unapređenje zdravlja stimulacijom i podržavanjem usvajanja učinkovitih mjera ranog otkrivanja, praćenja (surveillance), prevencije i liječenja šećerne bolesti i njenih komplikacija, a njegovim provođenjem planira se povećati udio bolesnika otkrivenih u ranim razdobljima bolesti i/ili bez komplikacija, smanjiti učestalost komplikacija šećerne bolesti i poboljšati kvaliteta života osoba sa šećernom bolešću te dugoročno smanjiti troškovi liječenja.
Rano otkrivanje šećerne bolesti provodi se u okviru preventivnih programa osoba starijih od 50 godina kontrolom vrijednosti glikemije natašte najmanje jedan put svake dvije godine te u osoba mlađih od 50 godina sa dodatnim čimbenicima rizika kao i u svih trudnica odmah po utvrđivanju trudnoće ukoliko postoje dodatni rizici, odnosno između 23. i 26. tjedna trudnoće.
Drugi važan dio programa je prevencija razvoja kroničnih komplikacija putem sustava nadzora nad najvažnijim rizičnim čimbenicima odnosno sustava prijavljivanja u CroDiab registar.
Usporedno sa svim aktivnostima Nacionalnog programa, kao njegov integralni dio provodi se edukacija opće populacije i osoba sa šećernom bolešću što uključuje upozoravanje javnosti i zdravstveni odgoj opće populacije, izradu stručnih sadržaja za pisane materijale i medijske poruke, terapijsku edukaciju osoba sa šećernom bolešću i edukaciju edukatora - timova primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, ljekarnika, članova dijabetičkih udruga, osoba koje se susreću u radu s djecom i adolescentima sa šećernom bolešću u odgojno-obrazovnim ustanovama.
Cjelokupna organizacija zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti temelji se na Hrvatskom modelu, a tijekom provođenja programa planira se provesti dopunjavanje njegove strukture čime će biti omogućena zdravstvena zaštita više kvalitete svim bolesnicima bez obzira na njihovo prebivalište, materijalni status i/ili edukaciju što je i osnovna težnja samog modela.

Ključne riječi


javno zdravstvo; prevencija; šećerna bolest; zdravstvena zaštita

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja