Kakvoća mora na morskim plažama Zadarske županije u 2009. godini

Danijela Peroš-Pucar, Anita Ivandić

Sažetak


Ispitivanje kakvoće mora na morskim plažama obuhvaća ispitivanje mikrobioloških pokazatelja te opis fizikalnih, geografskih i hidroloških karakteristika mora za kupanje koji će se koristiti za izradu profila mora za kupanje na pojedinoj plaži.
NajznaÄajnijim indikatorima oneÄišćenja mora fekalnim otpadnim vodama smatraju se mikrobioloÅ¡ki pokazatelji. Upravo oni predstavljaju potencijalni rizik od zaraznih bolesti prilikom koriÅ¡tenja morske vode za rekreaciju i kupanje. Stoga je i težiÅ¡te ispitivanja kakvoće mora primarno usmjereno na mikrobioloÅ¡ke pokazatelje.
Kriterij za ocjenjivanje kakvoće mora na morskim plažama, metode ispitivanja, uÄestalost ispitivanja, toÄke uzorkovanja, naÄin uzorkovanja i analiza morske vode propisani su Uredbom o kakvoći mora za kupanje ("Narodne novine" br. 73/08).
Na temelju rezultata praćenja kakvoće mora za kupanje odreÄ‘uje se pojedinaÄna ocjena nakon svakog ispitivanja tijekom sezone, a prema graniÄnim vrijednostima mikrobioloÅ¡kih pokazatelja iz Uredbe (tablica 1) i izražava se u obliku: more je izvrsno, dobro ili zadovoljavajuće.

Ključne riječi


kakvoća mora, morske plaže, Zadarska županija

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja