ADHD- IZAZOV DANAÅ NJICE

DANICA MATIĆ, TATJANA BADROV, FILIP PUHARIĆ, ANA ŽULEC, ELLA BOHAČEK

Sažetak


Uvod: ADHD (attencion deficit hiperactivity disorder) ili poremećaj pažnje, jedan je od najÄešćih poremećaja s kojim se susrećemo u djetinjstvu, ali i u  adolescenciji.

Cilj istraživanja: ispitati prevalenciju  ADHD-a u vrtiću posebno konstruiranom anketom koju će ispunjavati struÄno osoblje koje radi s djecom, te dobivene rezultate usporediti sa svjetskim podacima.

Rezultati: U istraživanju je sudjelovalo 13 osoba koje su struÄno osposobljene za rad s djecom u vrtiću (odgojiteljice, psiholog, radni terapeut, pedagog). Posebno konstruiranom anketom ispitali smo njihovo profesionalno miÅ¡ljenje o sedamdeset i dvoje vrtićke djece na podruÄju Bjelovarsko-bilogorske županije uz pisanu suglasnost roditelja. Prema naÅ¡em istraživanju 12% djece ima simptome karakteristiÄne za ADHD. Analizom je potvrÄ‘ena znaÄajna razlika izmeÄ‘u djeÄaka i djevojÄica gdje je 2,5 puta viÅ¡e odgovora povezano sa simptomima ADHD-a koji se odnose na muÅ¡ku djecu sukladno svjetskim istraživanjima.

ZakljuÄak: ADHD je poremećaj koji ima veoma Å¡iroku rasprostranjenost kako kod nas tako i u svijetu. Glavni uzroci poremećaja su razliÄiti tipovi riziÄnih faktora kao Å¡to su genetski, bioloÅ¡ki, psihosocijalni i dr. Vrlo je važno da roditelji i struÄnjaci na vrijeme uoÄe poteÅ¡koće kako bi se one minimalizirale ili posve korigirale.


Ključne riječi


ADHD, hiperaktivnost, poremećaj pažnje

Cijeli tekst:

PDF


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja