Sigurnost pacijenta i važnost razvijanja kulture pacijenta

Katarina Paušek, Drago Paušek, Joško Sindik

Sažetak


Bolesnikova sigurnost i bolesnik u središtu imperativ su kvalitetne zdravstvene skrbi. Koncept bolesnikove sigurnosti je tek nedavno proizašao kao odgovor na općenito nisku razinu prosvjećenosti o učestalosti i značenju prevencije neželjenog događaja u pružanju zdravstvene skrbi. Štetu pacijentu sačinjavaju sve vrste neželjenih pojava poput bolnički stečenih infekcija, pogrešnih dijagnoza, pogreški koje ne vode optimalnom liječenju, a svaka zahtjeva ulaganje energije u prevenciju. Koncept kulture sigurnosti je proizišao izvan zdravstvenih ustanova u studijama organizacija visoke vjerodostojnosti, koje kontinuirano umanjuju neželjene učinke usprkos izvođenju kompleksnih i opasnih djelatnosti. Svjetska zdravstvena organizacija, prepoznaje potrebu da se sigurnost pacijenta promovira kao fundamentalni princip zdravstvenih sustava, na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, kao i u svim zdravstvenim profesijama, u procesu promocije zdravlja, prevencije, dijagnoze, liječenja, rehabilitacije i drugih aspekata zdravstvene zaštite. Unaprjeđenje mjera procjene sigurnosti pacijenta zadatak je koji se postavlja i za potrebe kurativne, kao i preventivne medicine.


Ključne riječi


preventiva, procjena sigurnosti pacijenta, štete pacijentu

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja