Doprinos Grada Pule u financiranju javnozdravstvenih programa

Davorka Lovrečić, Davor Radolović, Viviane Lušetić Buršić

Sažetak


Treći broj Hrvatskog časopisa za javno zdravstvo posvećen je Istarskoj županiji, u sklopu kojeg izdvajamo temu doprinosa jedinica lokalne i područne samouprave u financiranju zdravstva. Drago nam je što možemo prezentirati doprinos Grada Pule, kao najvećeg urbanog središta naše županije, u financiranju mjera zdravstvene zaštite za potrebe lokalnog stanovništva. PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE osmišljen je unutar Upravnog odjela za predškolski odgoj, naobrazbu, sport, zdravstvo i socijalnu skrb, sa ciljem unapređenja zdravstvenog sustava zajednice, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te Statutom Grada Pule. Vrijednost Programa prepoznaje se u aspektu zadovoljavanja prioritetnih potreba građana, ali i u aspektu poticanja aktivnog uključivanja građana u programe za podizanje kvalitete života u zajednici.
U realizaciji Programa zdravstvene zaštite sudjeluju ustanove: Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, Istarski domovi zdravlja, Veterinarska stanica d.o.o. Pula te dvadesetijedna udruga u području zdravstva, zaštite okoliša i socijalne skrbi, od kojih pet registriranih za prevenciju liječenja ovisnika. Sredstva namjenjena realizaciji cijelog Programa osigurana su Proračunom Grada Pule.
Program zdravstvene zaštite obuhvaća  javnozdravstvene mjere te veterinarske mjere, a relizira se u više segmenata odnosno aktivnosti.

Ključne riječi


Grad Pula, program zdravstvene zaštite, javnozdravstvene mjere, veterinarske mjere, udruge, prevencija ovisnosti, voda, zrak, namirnice

Cijeli tekst:

PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##


Hrvatski časopis za javno zdravstvo, ISSN 1845-3082, Otvoreni pristup - autori zadržavaju autorsko pravo uz obavezu navođenja izvora u slučaju citiranja