Prekogranična suradnja u okviru pilot projekta SZO „Inicijativa za škole koje promiču zdravu prehranu“ (NFSI)

Autor(i)

  • Branislava Belović Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
  • Š tefica Ambruš

Ključne riječi:

promicanje zdrave prehrane, djeca školske dobi, piramida pravilne prehrane, prekogranična suradnja, zavod za javno zdravstvo, osnovna škola

Sažetak

U razdoblju od 2006.-2008. godine proveden je pilot projekt Svjetske zdravstvene organizacije »Inicijativa za škole koje promiču zdravu prehranu“-   NFSI u 21 državi, a među zemljama sudionicama su bile i Hrvatska i Slovenija. U Sloveniji je koordinator projekta bio Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota.   Suradnja u tom projektu bila je ostvarena na nivou koordinatora projekta u obje države te između Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota i Osnovne škole Š trigova (Međimurska županija)   kao jedne od   škola uključenih u pilot program. Stručnjak Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota bio je član radne skupine i između ostalog, sudjelovao u pripremi promicanja zdrave prehrane u OŠ  Š trigova te osmišljavanju i provođenju aktivnosti u području pravilne prehrane.   U okviru suradnje nastala je i publikacija „Primjeri dobre prakse promicanja zdrave prehrane kod djece školske dobi“ koju je izdala OŠ  Š trigova u obliku CD-a, a zajednički su je pripremili djelatnici OŠ  Š trigova i stručnjaci Zavoda za zdravstveno varstvo Murska Sobota. U okviru projekta NFSI članovi radnog tima   OŠ  Š trigova sudjelovali su   na edukaciji za voditelje timova projekta i kuhare u Republici Sloveniji. Prikazani   primjer prekogranične suradnje je samo jedna od brojnih mogućnosti   suradnje, izmjene znanja, iskustava i dobrih primjera između ustanova iz  istog ili pak različitih sektora (u našem primjeru školstva i zdravstva).

Downloads

Objavljeno

2012-11-19

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi