Š KOLSKI KURIKULUM – ODRAZ AUTONOMIJE Š KOLE

Autor(i)

  • Dinka Žulić Centar za odgoj i obrazovanje čakovec
  • Tatjana Žižek Centar za odgoj i obrazovanje čakovec
  • Dragica Benčik Centar za odgoj i obrazovanje čakovec

Ključne riječi:

autonomija, školski kurikulum, razvojni plan škole

Sažetak

Cilj i zadaci odgoja i obrazovanja određeni su temeljnim propisima te proizlaze iz potreba i zahtjeva određenog društva. U Republici Hrvatskoj je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ZOOSŠ ,2008.) osnovni pravni akt kojim se regulira djelatnost odgoja i obrazovanja na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini i prema kojem se… odgojno-obrazovna djelatnost u školskoj ustanovi temelji na autonomiji planiranja i organizacije… (čl. 4, st.2. al.5). Istim Zakonom se u članku 26. određuje Nacionalni okvirni kurikulum (NOK, 2010.) kao temeljni dokument   odgoja i obrazovanja , dok članak 28. navodi Š kolski kurikulum kao odgovor na potrebu za većom autonomijom škole. Š kolski kurikulum je dokument kojim se utvrđuje dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, određuje nastavni plan i program izbornih predmeta, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti i druge odgojno-obrazovne aktivnosti, programi i projekti. Sastavni dio Š kolskog kurikuluma je razvojni plan škole. Š kolski razvojni plan služi kao sredstvo za planiranje razvoja i kao mjera dinamike razvoja škole. Rezultat je: a) procesa samovrednovanja učitelja, ravnatelja, učenika, roditelja, b) detaljne analize prikupljenih podataka i, c) određivanja razvojnih prioriteta škole. Prioritetna razvojna područja su opisana konciznim, jasno iskazanim i lako razumljivim ciljevima. Ciljevi su specifični, ostvarivi i mjerljivi. Š kolski razvojni plan određuje metode i aktivnosti nužne za ostvarivanje tih ciljeva, potrebne resurse, vremensko određenje, nadležne/odgovorne osobe te mjerljive pokazatelje ostvarivanja cilja.

Downloads

Objavljeno

2012-11-19

Broj časopisa

Rubrika

Stručni radovi